Juridische Gegevens en Privacy

Uitgever

Indunorm Hydraulik GmbH
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 28 45 / 29 50 - 0
Fax: +49 (0) 28 45 / 29 50 - 480
E-mail: info@indunorm.de

www.indunorm.nl 

 

Verantwoordelijke:
Klaus Ochel, Uwe Schaffitzel

Handelsregister:
Registration number: Commercial Register HRB 13384

BTW-nr:
DE 119550506

 

PRIVACY

 

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? 

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw informatie?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat u in het impressum hebt opgegeven als u nog vragen hebt over gegevensbescherming. U hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse en instrumenten van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.Wanneer u onze website bezoekt, kan uDe gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.w surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

 

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Dataprivacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot betreffende de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Indunorm Hydraulik GmbH
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn
Duitsland

Telefoon: +49 2845 2950-0
E-Mail: info@indunorm.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

 

Doel van de gegevensverzameling, -verwerking of -gebruik
Indunorm Hydraulik GmbH is een toonaangevende Duitse systeemleverancier van hydraulische slangen en fittingen voor vervangingsdoeleinden en voor kleine en middelgrote originele apparatuur. Als specialist voor systeemoplossingen in hogedrukverbindingstechniek zijn wij al meer dan 40 jaar een betrouwbare partner voor kwaliteitsgerichte klanten van hydraulische dienstverlenende bedrijven, de technische handel en alle belangrijke bedrijfstakken. Naast onze meer dan 13.000 voorraadgeleide artikelen ontwikkelen wij in onze eigen test- en ontwikkelingsafdeling innovatieve oplossingen voor speciale problemen met de hogedrukverbindingstechniek. Het bedrijf verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering of voorbereiding van contracten, voor de naleving van wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betrokkene. 

Betrokken groepen personen en aanverwante gegevens of gegevenscategorieën
De betrokken groepen mensen zijn

 • huidige werknemers,
 • voormalige werknemers,
 • Aanvrager
 • Belanghebbende partijen,
 • Klanten,
 • Leveranciers,
 • dienstenverstrekkers en
 • andere handelspartners.

Onder de relevante gegevens vallen alle persoonsgegevens die nodig zijn om het betreffende doel te bereiken.


wettelijke grond
De rechtsgrondslag voor de tenuitvoerlegging van de genoemde procedures is vastgesteld in het DSGVO van de EU en, indien van toepassing, in de respectieve nationale wetten inzake gegevensbescherming, in Duitsland in de BDSG. Met name de artikelen 4 tot en met 7 van het DSGVO van de EU moeten worden vermeld. Artikel 4 van de DSGMO van de EU definieert de definities en verwijst naar de overwegingen 26 tot en met 37.
Indien verwerking op grond van artikel 6, lid 1, onder f), noodzakelijk is, geschiedt dit uitsluitend met het oog op de sluiting of de uitvoering van contracten - voor zover de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene daarmee niet in strijd zijn - en met inachtneming van alle gegevensbeschermingsvoorschriften. Bij de afweging van de belangen van de betrokkenen en de contractpartijen wordt steeds een strikte maatstaf gehanteerd ten gunste van de getroffene.

Potentiële ontvangers van de gegevens
De potentiële ontvangers van de doorgegeven persoonsgegevens zijn
overheden, voor zover er een wettelijke verplichting bestaat,
dienstverleners en andere zakenpartners, voor zover zulks noodzakelijk is voor het bereiken van het respectieve doel en een wettelijke regeling dit toestaat of voorschrijft, of de betrokken persoon daarmee heeft ingestemd.
Een verdere doorgifte van persoonsgegevens is niet de bedoeling en zal daarom ook niet plaatsvinden.


Geplande doorgifte van gegevens naar derde landen
Indien doorgifte van gegevens aan derde landen noodzakelijk wordt, mag dit alleen plaatsvinden met het oog op de sluiting of uitvoering van contracten - voor zover de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene daarmee niet in strijd zijn - met inachtneming van alle gegevensbeschermingsvoorschriften. Indien het voornemen bestaat de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie, gebeurt dit op basis van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard overeenkomstig artikel 45 van het EU-Diplerluchtvaartagentschap. Indien gegevens desondanks overeenkomstig artikel 46 of artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede alinea, worden doorgegeven, wijzen wij erop dat er passende waarborgen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming bestaan of dat er bij de afweging van de belangen van de betrokkenen en de overeenkomstsluitende partijen altijd een strikte norm ten gunste van de betrokkene wordt gehanteerd.

Standaardperioden voor het wissen van gegevens
Persoonsgegevens worden verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke of contractuele voorschriften voor het wissen van gegevens, met inachtneming van wettelijke of contractuele bewaarverplichtingen.
Het wissen van persoonsgegevens, waarvoor geen wettelijke of contractuele verplichting tot opslag of verwijdering geldt, vindt plaats onmiddellijk nadat deze gegevens voor het betreffende doel niet langer nodig zijn.

Recht op informatie, rechtzetting en verwijdering van gegevens
Elke betrokkene heeft het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de betrokken persoonsgegevens en deze te laten verbeteren, wissen of beperken, of bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op doorgifte van gegevens.

Recht op herroeping
Elke betrokkene heeft het recht om, indien de verwerking gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), zijn toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

Recht van beroep
Iedere belanghebbende heeft het recht om het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit te doen gelden.

Recht op informatie
Elke betrokkene heeft het recht te weten of de verstrekking van persoonsgegevens al dan niet legaal is.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

 

Informatie, afschermen, wissen
U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen de werkingssfeer van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen heeft over uw persoonlijke gegevens.

 

3. Contactpersoon voor dataprivacy

Statutaire functionaris voor dataprivacy
We hebben een functionaris voor dataprivacy aangesteld voor ons bedrijf.

U kunt contact met hem opnemen via privacy@indunorm.de

Indunorm Hydraulik GmbH
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn
Duitsland

 

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies
Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Alle cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek en worden niet, zoals andere cookies, opgeslagen in uw browser. Cookies van andere websites blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen, worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server log bestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • besturingssysteem
 • verwijzer URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het server verzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f, van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier
Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming. De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de aanhoudperioden - blijven onverlet.

 

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Bij reCAPTCHA moet gecontroleerd worden of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres, tijd dat de bezoeker van de website op de website blijft of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse zijn verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websiteaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u in de volgende links: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

6. Uitsluiting van aansprakelijkheid/uitsluiting van aansprakelijkheid

De verklaring van Indunorm Hydraulik GmbH over de bescherming van gegevens is niet van toepassing op toepassingen, producten, diensten of websites van derden, die via links, die wij ter informatie aanbieden, toegankelijk zijn. Bij het gebruik van deze links verlaat u de website van Indunorm Hydraulik GmbH, zodat het mogelijk is dat derden informatie over u verzamelen of doorgeven. Indunorm Hydraulik GmbH heeft geen enkele invloed op de websites van derden en doet geen aanbevelingen of garanties met betrekking tot deze websites of hun praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Wij raden u aan het privacybeleid van alle websites waarmee u in contact kunt komen te lezen en te lezen voordat u hen toestaat uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken.

 

© Copyright 2019, Indunorm Hydraulik GmbH, Neukirchen-Vluyn, Duitsland

Beeldrechten

© Fotolia.com
© Shutterstock.com