Stopka Redakcyjna oraz Prywatność danych

Wydawca
Indunorm Hydraulik GmbH
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn
Germany

Phone: +49 (0) 28 45 / 29 50 - 0
Fax: +49 (0) 28 45 / 29 50 - 480
E-mail: info@indunorm.de

www.indunorm.pl

 

Osoba odpowiedzialna:
Klaus Ochel, Uwe Schaffitzel

Rejestr handlowy:
Registration number: Commercial Register HRB 13384

NIP UE:
DE 119550506

Osoba odpowiedzialna
André Haußmann (właściciel zarządzający firmą)

Rejestr handlowy
Sąd rejonowy Frankfurt nad Menem, HRA 84324

NIP UE
DE 74 098 291 650

 

Prywatność danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne
Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się identyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku na tej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Z jednej strony Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania do nas. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.
Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.
Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników.
Jakie masz prawa do swoich danych?
Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Analizy i narzędzia stron trzecich
Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej można statystycznie ocenić Twoje zachowanie podczas surfowania. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie możesz odszukać pochodzenia tego zachowania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej uniknąć, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Państwa o możliwości zgłoszenia sprzeciwu w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

prywatność danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych.
Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się identyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówki dotyczące organu odpowiedzialnego
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
Indunorm Hydraulik GmbH
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn - Włużyna
Telefon: +49 2845 2950-0
E-mail: info@indunorm.de 


Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Cele gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych
Indunorm Hydraulik GmbH jest wiodącym niemieckim dostawcą systemowym węży i złączy hydraulicznych dla potrzeb wymiany oraz dla małego i średniego wyposażenia oryginalnego. Jako specjaliści w zakresie rozwiązań systemowych w technice łączenia wysokociśnieniowego, od ponad 40 lat jesteśmy niezawodnym partnerem dla zorientowanych na jakość klientów z branży hydraulicznej, handlu technicznego i wszystkich ważnych gałęzi przemysłu. Oprócz ponad 13.000 artykułów z magazynu opracowujemy innowacyjne rozwiązania specjalnych problemów w technice łączenia wysokociśnieniowego w naszym własnym dziale badań i rozwoju. Firma gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji lub przygotowania umów, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. 

Grupy osób, na które koncentracja wywarła wpływ, oraz powiązane dane lub kategorie danych

Dotknięte klęską grupy osób to

 • obecni pracownicy,
 • byli pracownicy,
 • Wnioskodawca
 • Zainteresowane strony,
 • Klienci,
 • Dostawcy,
 • usługodawcy oraz
 • inni partnerzy biznesowi.

Odpowiednie dane obejmują wszystkie dane osobowe, które są niezbędne do realizacji danego celu.

podstawa prawna
Podstawa prawna wdrożenia wymienionych procedur jest określona w DSGVO UE oraz, w stosownych przypadkach, w odpowiednich krajowych przepisach o ochronie danych w Niemczech, w BDSG. W szczególności należy wspomnieć o art. 4-7 Unijnej DSGVO. Definicje te zdefiniowano w art. 4 DSGMO UE, który odsyła do motywów 26-37.
Jeżeli na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) konieczne stanie się przetwarzanie danych, odbywa się to wyłącznie w celu zawarcia lub wykonania umów - o ile nie stoi to w sprzeczności z uzasadnionym interesem osoby, której dane dotyczą - z uwzględnieniem wszystkich wymogów ochrony danych. Przy rozważaniu interesów osób zainteresowanych i stron umowy zawsze stosuje się ścisłe normy na korzyść osoby zainteresowanej.

 

Potencjalni odbiorcy do przesyłania danych
Potencjalnymi odbiorcami przekazywanych danych osobowych są
władze publiczne, o ile istnieje obowiązek ustawowy,
usługodawcy i inni partnerzy biznesowi w zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia odpowiedniego celu, a regulacje prawne zezwalają lub wymagają tego lub dana osoba wyraziła zgodę.
Dalsze przekazywanie danych osobowych nie jest zamierzone i w związku z tym nie będzie miało miejsca.

 

Planowany transfer danych do państw trzecich
Jeżeli konieczne staje się przekazanie danych do państw trzecich, ma to miejsce jedynie w celu zawarcia lub wypełnienia umów - o ile nie stoi to w sprzeczności z uzasadnionym interesem osoby, której dane dotyczą - z uwzględnieniem wszystkich wymogów w zakresie ochrony danych. Jeżeli istnieje zamiar przekazania danych osobowych państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej, nastąpi to na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z art. 45 unijnego rozporządzenia w sprawie DSBER. Jeżeli jednak dane zostaną przekazane zgodnie z art. 46 lub art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że istnieją odpowiednie gwarancje lub wiążące wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych lub że przy rozważaniu interesów osób, których dane dotyczą, i umawiających się stron zawsze stosuje się ścisłe standardy na korzyść osoby, której dane dotyczą.

 

Standardowe okresy usuwania danych
Dane osobowe będą usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami umownymi dotyczącymi usuwania danych, z uwzględnieniem ustawowych lub umownych obowiązków w zakresie ich przechowywania. Usunięcie danych osobowych, które nie podlegają żadnemu prawnemu ani umownemu zobowiązaniu do ich przechowywania lub usuwania, następuje natychmiast po tym, jak staną się zbędne do osiągnięcia odpowiedniego celu.

Prawo do informacji, sprostowania i usunięcia danych
Każdy podmiot danych ma prawo do uzyskania od administratora danych informacji o danych osobowych, o których mowa, oraz do ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia, a także do sprzeciwienia się przetwarzaniu i prawu do możliwości przekazania danych.

prawo odwołania
Każdy podmiot danych ma prawo, jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie bez uszczerbku dla legalności przetwarzania prowadzonego na podstawie tej zgody do czasu jej cofnięcia.

prawo do odwołania
Każda zainteresowana strona ma prawo dochodzić istnienia prawa do odwołania się do organu nadzorczego.

Prawo do informacji
Każdy podmiot danych ma prawo wiedzieć, czy przekazanie danych osobowych jest zgodne z prawem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych aż do jego cofnięcia.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych zainteresowanej osobie przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych jest urzędnik ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócą się Państwo o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informowanie, blokowanie, usuwanie
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich korekty, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w naszej firmie.
Zapraszamy do skontaktowania się z nim pod adresem privacy@indunorm.de

Indunorm Hydraulik GmbH
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn - Włużyna

 

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

ciasteczka
Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą uczynieniu naszej strony bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty i nie są zapisywane w przeglądarce, jak inne pliki cookie. Pliki cookie z innych stron internetowych są przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, w pewnych przypadkach wykluczała akceptację plików cookie lub ogólnie, a po zamknięciu przeglądarki uruchamiała automatyczne usuwanie plików cookie. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji przez Państwa pożądanych, są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Tak:

 • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • zastosowany system operacyjny
 • Adres URL odsyłacza
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków przedumownych.

formularz kontaktowy
W przypadku przesłania do nas zapytań za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe podane w formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone aż do cofnięcia.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania od Państwa usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

 5.Narzędzia analityczne i reklamowe

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez osobę lub za pomocą automatycznego programu. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, jak tylko odwiedzający stronę internetową wchodzi na stronę internetową. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu użytkownika na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani, że odbywa się analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami w zakresie automatycznego szpiegowania i spamu.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

 6. Wyłączenie odpowiedzialności/zrzeczenie się odpowiedzialności

Oświadczenie Indunorm Hydraulik GmbH o ochronie danych osobowych nie dotyczy aplikacji, produktów, usług lub stron internetowych osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków oferowanych przez Indunorm Hydraulik GmbH w celach informacyjnych. Korzystając z tych linków, opuszczają Państwo stronę internetową Indunorm Hydraulik GmbH, aby umożliwić osobom trzecim zbieranie lub przekazywanie informacji na Państwa temat. Indunorm Hydraulik GmbH nie ma żadnego wpływu na strony internetowe osób trzecich i nie udziela rekomendacji ani zapewnień dotyczących tych stron ani ich praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności wszystkich stron internetowych, z którymi użytkownik może mieć do czynienia, zanim zezwoli mu na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych.

 

© Copyright 2019, Indunorm Hydraulik GmbH, Neukirchen-Vluyn, Niemcy

 

© Fotolia.com
© Shutterstock.com